by Timo Elshof

CSR due diligence  

Sinds de lancering van OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de introductie van de UN Guiding Principles (UNGP’s) worstelen bedrijven met de vertaling van de richtlijnen naar hun governance, managementtools en bedrijfsaanpak. Met de toenemende wetgeving rond deze thema’s groeit ook de noodzaak om oplossingen hiervoor te vinden. Zowel op nationaal niveau als Europees niveau verschijnen steeds meer wetten die om een aanzienlijke inspanning vragen op het gebied van due diligence en/of ketenverantwoordelijkheid.

Due diligence is het proces waarmee organisaties daadwerkelijke en potentiële ongunstige effecten identificeren, voorkomen, verminderen, en verantwoording afleggen over hun aanpak van die effecten. Bij due diligene wordt onder andere gekeken naar thema’s als mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptie. In elk land en voor elk product gelden andere risico’s en effecten.

Helaas maken de vele rapporten, richtlijnen en initiatieven het vaak eerder complexer dan eenvoudiger. Door met en binnen bedrijven te hebben gewerkt, beseffen we dat het vertalen van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s in meer herkenbare terminologie cruciaal is. We hebben daarom besloten om de elementen vanuit de OECD en UNGP’s te integreren met de concepten van Enterprise Risk Management. Aan de hand van vier herkenbare stappen vatten we de complexiteit samen in een ‘risicoregister’, betrekken we interne en externe belanghebbenden, en valideren we de uitkomsten.

Deze aanpak resulteert in begrip en herkenning binnen diverse afdelingen en biedt het een platform om mandaat te verkrijgen voor actie. ‘Leverage’ is een cruciaal begrip om acties te bepalen. Afhankelijk van de ernst van de impact, de positie in de keten en complexiteit van de context kan er direct controle uitgeoefend worden of moeten er oplossingen gezocht worden in de vorm van stimulansen.

Top